سمترئیس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامامیرصالح
نام خانوادگیخیراندیش
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی422
 
سمتمتصدي امور دفتری
عکس
ناممصطفی
نام خانوادگیادریسی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی431
 
سمتمعاون حمل و نقل
عکس
نامبهزاد
نام خانوادگیبرقي
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی117
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل کالا
عکس
نامجعفر
نام خانوادگیمحمدزاده
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی235
 
سمتنماينده سازمان درشهرستان خوي و سلماس
عکس
ناممهدي
نام خانوادگیفيروزي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل
عکس
نامامیر
نام خانوادگیعشقی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی178
 
سمتکارشناس نمایندگی پایانه مسافر
عکس
نامبهروز
نام خانوادگیرفعت جو
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس نمایندگی پایانه مسافر
عکس
نامعلیرضا
نام خانوادگیکریمی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی سرو
عکس
نامبهزاد
نام خانوادگیحسن زاده
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامراحله
نام خانوادگیرنجي
تلفن مستقیم044-3369780-3
نمابر
تلفن داخلی218
 
سمتكارشناس
عکس
نامشهلا
نام خانوادگیرشیدی
تلفن مستقیم044-33369780-3
نمابر
تلفن داخلی146
 
سمتنماينده سازمان در پايانه بار
عکس
ناميوسف
نام خانوادگیايازي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس مسئول
عکس
نامهاوری
نام خانوادگیمدرس
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی600
 
سمتکارشناس
عکس
نامخديجه
نام خانوادگیقهرماني
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی142
 
سمتكارشناس
عکس
نامبهاره
نام خانوادگیطائب
تلفن مستقیم0443-3369032
نمابر
تلفن داخلی424
 
سمتکارشناس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامشمس الدین
نام خانوادگیصدیق نیا
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی176
 
سمترئیس اداره حمل و نقل روستایی
عکس
نامجمال
نام خانوادگیمعروف پور
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی404
 
سمتمتصدی امور دفتري بازرگان
عکس
ناممريم
نام خانوادگیارسلاني فر
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی
عکس
نامجواد
نام خانوادگیفرماني
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی پلدشت
عکس
نامهوشنگ
نام خانوادگیآیرم
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی پلدشت
عکس
نامبهرام
نام خانوادگیتیموری بیات
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتنمايندگي خوي
عکس
نامرضا
نام خانوادگیایماندار
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس نمایندگی خوی
عکس
نامرضا
نام خانوادگیپورسحاب
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتنمایندگی مهاباد
عکس
نامجلال
نام خانوادگیرسول پور
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتنمایندگی پایانه بار
عکس
نامتوحید
نام خانوادگیجوانبخت
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره حمل و نقل روستایی
عکس
نامکبری
نام خانوادگیقهرمانی
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی180
 
سمتمعاون پایانه مرزی سرو
عکس
نامغلامرضا
نام خانوادگیشاهی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"