سمترئیس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامامیرصالح
نام خانوادگیخیراندیش
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی422
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل کالا
عکس
نامجعفر
نام خانوادگیمحمدزاده
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی235
 
سمتنماينده سازمان درشهرستان خوي و سلماس
عکس
ناممهدي
نام خانوادگیفيروزي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین الملل
عکس
نامامیر
نام خانوادگیعشقی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی178
 
سمتکارشناس پایانه مرزی سرو
عکس
نامبهزاد
نام خانوادگیحسن زاده
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامراحله
نام خانوادگیرنجي
تلفن مستقیم044-3369780-3
نمابر
تلفن داخلی218
 
سمتكارشناس
عکس
نامشهلا
نام خانوادگیرشیدی
تلفن مستقیم044-33369780-3
نمابر
تلفن داخلی146
 
سمتکارشناس مسئول
عکس
نامهاوری
نام خانوادگیمدرس
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی600
 
سمتکارشناس
عکس
نامخديجه
نام خانوادگیقهرماني
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی142
 
سمتكارشناس
عکس
نامبهاره
نام خانوادگیطائب
تلفن مستقیم0443-3369032
نمابر
تلفن داخلی424
 
سمتکارشناس اداره حمل و نقل مسافر
عکس
نامشمس الدین
نام خانوادگیصدیق نیا
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی176
 
سمتمسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
عکس
نامجمال
نام خانوادگیمعروف پور
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی404
 
سمتمتصدی امور دفتري بازرگان
عکس
ناممريم
نام خانوادگیارسلاني فر
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی
عکس
نامجواد
نام خانوادگیفرماني
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی پلدشت
عکس
نامهوشنگ
نام خانوادگیآیرم
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی پلدشت
عکس
نامبهرام
نام خانوادگیتیموری بیات
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس نمایندگی خوی
عکس
نامرضا
نام خانوادگیپورسحاب
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس ترانزیت
عکس
نامتوحید
نام خانوادگیجوانبخت
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمعاون حمل و نقل
عکس
نامفروغ
نام خانوادگیفاریابی
تلفن مستقیم33365884-044
نمابر33381426-044
تلفن داخلی338
 
سمتمعاون پایانه مرزی سرو
عکس
نامغلامرضا
نام خانوادگیشاهی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"