سمترئیس اداره روابط عمومی
عکس
نامروحینا
نام خانوادگیمجیدی
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی108
 
سمتکارشناس روابط عمومی
عکس
نامسهراب
نام خانوادگیشهسوار
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی247
 
سمتکارشناس روابط عمومی
عکس
نامنسیم
نام خانوادگیصداقت دوستی
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی245
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"