سمتکارشناس
عکس
ناممحمد علي
نام خانوادگیآقازاده
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی416
 
سمتکارشناس مالی
عکس
نامسمیه
نام خانوادگیشیری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی415
 
سمتکارشناس مالی
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیشیخ بگلو
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی111
 
سمتکارشناس مالی
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیزاهدی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی122
 
سمتکارشناس
عکس
نامكاوه
نام خانوادگیحبيب پورسداني
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس
عکس
ناممهناز
نام خانوادگیدهقان
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی415
 
سمترئيس امور اداري
عکس
نامجواد
نام خانوادگیحيدري
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی119
 
سمتمسئول ميز خدمت
عکس
نامماریا
نام خانوادگیاصغری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی124
 
سمتکارشناس امور مالی
عکس
نامسیمین
نام خانوادگیپیرخراطی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی121
 
سمتكارپرداز
عکس
نامحجت
نام خانوادگیعباسي گلمانخانه
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی111
 
سمتمسئول خدمات و امور نقلیه
عکس
نامبهمن
نام خانوادگیارلاني
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی339
 
سمتانبار دار
عکس
ناملطفعلي
نام خانوادگیشاكري قرابقلو
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی321
 
سمتبايگان
عکس
ناممحمدرضا
نام خانوادگیحضرت پور
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی229
 
سمتکارشناس
عکس
ناممرضیه
نام خانوادگیشکری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی101
 
سمتکارشناس
عکس
نامالناز
نام خانوادگیمهرشاد
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی118
 
سمتمتصدی امور مالی و منابع
عکس
نامحسن
نام خانوادگیمرتاضی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره امور مالی و منابع
عکس
ناممنصور
نام خانوادگیقاسمی
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی156
 
سمترئيس اداره آمار ،برنامه ريزي وبودجه
عکس
نامابراهيم خليل
نام خانوادگیشکاري
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی150
 
سمترئیس اداره فناوری و اطلاعات
عکس
نامافشين
نام خانوادگیمعزز
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی147
 
سمتکارشناس اداره مالی و منابع
عکس
نامرقیه
نام خانوادگیچای دولی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی432
 
سمتمسئول اموال
عکس
نامهاوري
نام خانوادگیشمس الهي
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی421
 
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع
عکس
نامحسن
نام خانوادگیباغبان
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی102
 
سمتمتصدی امور دفتری منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
عکس
نامالهه
نام خانوادگیعاشوری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی425
 
سمتکارشناس امور اداری
عکس
نامسحرناز
نام خانوادگیصديق نيا
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی129
 
سمتكارشناس آموزش
عکس
نامرحمان
نام خانوادگیمحمدي نيا
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی416
 
سمت کارشناس فناوری اطلاعات
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیصدیقی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی147
 
سمتتدارکات
عکس
نامصابر
نام خانوادگینجفی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"