سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع
عکس
نامجواد
نام خانوادگیحیدری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی152
 
سمترئیس اداره فناوری و اطلاعات
عکس
نامافشين
نام خانوادگیمعزز
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی147
 
سمترئيس اداره آمار ،برنامه ريزي وبودجه
عکس
نامابراهيم خليل
نام خانوادگیشکاري
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی150
 
سمتکارشناس
عکس
نامسپیده
نام خانوادگیسلیمی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی52
 
سمترئيس امور اداري
عکس
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی119
 
سمترئیس اداره امور مالی و منابع
عکس
ناممنصور
نام خانوادگیقاسمی
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی156
 
سمتکارپرداز
عکس
نامرضا
نام خانوادگیعیوض پور
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی216
 
سمتکارشناس
عکس
ناممحمد علي
نام خانوادگیآقازاده
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی416
 
سمتکارشناس مالی
عکس
نامسمیه
نام خانوادگیشیری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی415
 
سمتكارشناس
عکس
ناممهناز
نام خانوادگیدهقان
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی415
 
سمتکارشناس اداره مالی و منابع
عکس
نامرقیه
نام خانوادگیچای دولی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی432
 
سمتکارشناس اموال
عکس
نامهاوري
نام خانوادگیشمس الهي
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی421
 
سمتمسئول ميز خدمت
عکس
نامماریا
نام خانوادگیاصغری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی124
 
سمتکارشناس مالی
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیشیخ بگلو
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی111
 
سمترئیس كارپردازی
عکس
نامخسرو
نام خانوادگیمصطفوی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی168
 
سمتمتصدی امور دفتری منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
عکس
نامالهه
نام خانوادگیعاشوری
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی425
 
سمتانبار دار
عکس
نامیونس
نام خانوادگیشیخ بگلو
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی213
 
سمتکارشناس امور اداری
عکس
نامسحرناز
نام خانوادگیصديق نيا
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی129
 
سمتبايگان
عکس
نامسید پیمان
نام خانوادگییکتا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی144
 
سمتکارشناس
عکس
نامنسرین
نام خانوادگیقائمی افشار
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی660
 
سمتكارشناس آموزش
عکس
نامالناز
نام خانوادگیمهرشاد
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی209
 
سمتکارپرداز سرو
عکس
نامحسن
نام خانوادگیمرتاضی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمت کارشناس فناوری اطلاعات
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیصدیقی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی147
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"