سمتمدیرکل
عکس
نامعبدالحسین
نام خانوادگیعلی اکبری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول اتوماسيون
عکس
نامسيده حميده
نام خانوادگیميري زاد
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی106
 
سمتمدیر پایانه مرزی رازی
عکس
ناممظفر
نام خانوادگیوفا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیر پایانه مرزی سرو
عکس
نامچنگيز
نام خانوادگیجهانگيري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس حقوقی
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیعلی اشرفی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی صدور پروانه تردد بازرگان
عکس
نامكاظم
نام خانوادگیاكبري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیرپایانه مرزی تمرچین
عکس
نامرحيم
نام خانوادگیغلاميان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیرپایانه مرزی پلدشت
عکس
نامايرج
نام خانوادگیرضاييه آزادي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیر پایانه مرزی تمرچین
عکس
نامنورالدين
نام خانوادگیصديق نيا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتنگهبان
عکس
نامحسن
نام خانوادگیمحمدي تسوجي
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی419
 
سمتمسئول صدور و کنترل پروانه عبور
عکس
نامبهرام
نام خانوادگیسلمان زاده
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیرپایانه مرزی بازرگان
عکس
نامجابر
نام خانوادگیاكبرپور
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی بازرگان
عکس
نامرضا
نام خانوادگیمقصودی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره برنامه و بودجه
عکس
ناموحید
نام خانوادگیرنجبر
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی217
 
سمتکارشناس اداره برنامه و بودجه
عکس
نامرضا
نام خانوادگیباباپور
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی265
 
سمتکارشناس تملک اراضی و مستندسازی
عکس
نامعلی
نام خانوادگیحیدرزاد
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی242
 
سمترئیس پایانه مرزی پلدشت
عکس
نامایرج
نام خانوادگیآزادی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره حقوقی
عکس
نامرسول
نام خانوادگییامچی لو
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی131
 
سمتکارشناس مالی پایانه مرزی سرو
عکس
نامحسين
نام خانوادگیميرزائي عيان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی دفتر مدیرکل
عکس
نامغلامرضا
نام خانوادگینهالي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"