سمتمدیرکل
عکس
نامارسلان
نام خانوادگیشکری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول اتوماسيون
عکس
نامسيده حميده
نام خانوادگیميري زاد
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی106
 
سمتمدیر پایانه مرزی رازی
عکس
ناممظفر
نام خانوادگیوفا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیر پایانه مرزی سرو
عکس
نامچنگيز
نام خانوادگیجهانگيري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی صدور پروانه تردد بازرگان
عکس
نامكاظم
نام خانوادگیاكبري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیرپایانه مرزی تمرچین
عکس
نامرحيم
نام خانوادگیغلاميان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول دفتر معاون فنی و نظارت
عکس
نامثنا الله
نام خانوادگیحضرت پور
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی316
 
سمتمسئول مجتمع های خدماتی و رفاهی
عکس
نامهومن
نام خانوادگیشریفی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی241
 
سمتکارشناس مسئول واحد بازرگاني
عکس
نامجهانگير
نام خانوادگیسيدعباسي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیرپایانه مرزی بازرگان
عکس
نامجابر
نام خانوادگیاكبرپور
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس پایانه مرزی بازرگان
عکس
نامرضا
نام خانوادگیمقصودی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره ایمنی و ترافیک
عکس
نامامین
نام خانوادگیهوشیار
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی110
 
سمتکارشناس اداره برنامه و بودجه
عکس
ناموحید
نام خانوادگیرنجبر
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی217
 
سمتکارشناس اداره برنامه و بودجه
عکس
نامرضا
نام خانوادگیباباپور
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی265
 
سمتکارشناس تملک اراضی و مستندسازی
عکس
نامعلی
نام خانوادگیحیدرزاد
تلفن مستقیم0443-3369780
نمابر
تلفن داخلی242
 
سمترئیس پایانه مرزی پلدشت
عکس
ناممحمدرضا
نام خانوادگیمحمد کشی دربندی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی دفتر مدیر کل
عکس
نامنعمت
نام خانوادگیخواجه امیری
تلفن مستقیم33369032-33
نمابر
تلفن داخلی102
 
سمتکارشناس حقوقی
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیعلی اشرفی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی114
 
سمتکارشناس حقوقی
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیپورعلی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی241
 
سمترئیس اداره حقوقی
عکس
نامرسول
نام خانوادگییامچی لو
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی131
 
سمتکارشناس مالی پایانه مرزی سرو
عکس
نامحسين
نام خانوادگیميرزائي عيان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمتصدی دفتر مدیرکل
عکس
نامغلامرضا
نام خانوادگینهالي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی103
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"